Arrendeavtal
Brukaravtal
Utrustning av låna
Aktuellt

Nyheter från Jordbruksverket
 
Ängs- och betesmarkerna minskar

Ängs- och betesmarker är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Att markerna betas och sköts är avgörande för artrikedomen. Ängs- och betesmarkerna i Sverige har minskat från 1,4 miljoner hektar i slutet av 1800-talet till 440 000 hektar i år. Sedan 2002 har länsstyrelserna och Jordbruksverket inventerat markerna för att kunna utvärdera och sätta mål för miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet.
 
 

Igenvuxen mark med mycket sly förlorar många arter som inte längre trivs. Foto: Carina Lundqvist.

 Även marker med mindre artrikedom är viktiga

- Det är viktigt att de ängs- och betesmarker som finns sköts även i framtiden, säger Anna Nordberg på Jordbruksverkets analysenhet. Även betesmarker utan rödlistade arter fyller en viktig ekologisk funktion som livsmiljö för pollinerande insekter och fåglar, till exempel tofsvipa och storspov.

Betande djur behövs

 
 
 

 

HemMedlemmarStyrelsenBakgrundAktiviteterStadgarHagar/BetesdjurAbout Me