Styrelseprotokoll 25 april 2012

 

Styrelsemöte Sörbygge Betesförening 25 april 2012 Utanåkers Bystuga.
 
Närvarande: Anna-Maja Roos, Elof Hurtig, Stig Stenberg, Bengt Udd, Magnus Göras och Gunnar Klockar.
 
1.     Sammanträdet öppnas.
Ordförande Anna-Maja Roos hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 
2.     Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
 
3.     Uppföljning av årsmötet 18 mars 2012.
Cirka 25 personer var närvarande från olika byar i Sörbygge.
Utöver vanliga årsmötesärenden var Leif Kratz och Lena Snis från Rättviks kommun inbjudna för att informera om kommunens Återtagsprojekt och markfrågor i samband med öppnandet av markerna i Utby ängarna. Båda tyckte att diskussionerna med markägare inom området, beträffande byten eller köp av marker, fungerat bra.
 
4.     Rapport om föreningens ekonomi och medlemsantal.
Kassören Anders Östman var inte närvarande på dagens möte men lät meddela att medlemsantalet ökat något och är nu 76 st ”adresser”. På föreningens bankkonton fanns den 12/4 48.378 kr. Detta efter att ha betalt den inhandlade utrustningen enl. punkt 5.
 
5.     Beslut om inköp av utrustning.
Mötet godkände inköpet av trådvinda och stolpnedslagare för sammanlagt 2.800 kr. Finns hos Gunnar Klockar i Utanåker, att låna för medlemmar i föreningen. Annonseras på föreningens hemsida.
 
 
6.     Planering och fördelning av ansvar för åtgärder med anledning av beslutad verksamhetsplan för 2012.
 
Verksamhetsplanen gicks genom och beslutades att:

·        Ha en träff med alla djurägare i Sörbygge den 4 juni i Utanåkers Bystuga kl 19:00. Styrelsemedlemmar som representerar sin by vidtalar djurägare i sin by och bjuder in till träffen. Elof Hurtig informerar även Tina. I samband med träffen uppdateras djurägarlistan, som är inaktuell. Mötets syfte är att inhämta djurägarnas behov, planer och eventuella problem som har med betesmarker och betesdjur att göra.

·        Arrangera en familjeaktivitet söndagen 1 juli kl 12 i Utby. Elof kollar med Pia Söderström att datumet passar. Gemensamt görs ett program som bland annat kan innehålla, korvgrillning, träffa får, lamm och hästar, guidning i betes- och odlingsmarker samt information om Betesföreningens verksamhet.

·        Stig och Gunnar inspekterar Sommarhagen och ser vad som måste åtgärdas där.

·        Inte göra några åtgärder i Lindhagen under 2012. Margareta Brusewitz i Västgärde  har använt hagen de senaste åren för bete till sina hästar.

·        Anna-Maja och Anders Ö fortsätter dialogen med Altsarbyn och Bäck beträffande Vidablickshagen.
 
7.     Föreningens hemsida.
Den nya versionen av föreningens hemsida www.sorbyggebetesforening.se är nu igång. Anna-Maja har lärt sig hantera den och välkomnar idéer om innehåll och utformning. Verksamhetsplanen är utlagd på hemsidan. Beslutades att  även protokollen från föreningens styrelsemöten skall läggas ut.
 
 
8.     Övriga frågor.
Beslutades att man måste vara medlem i Betesföreningen för att få låna trådvinda och stolpnedslagare.
 
9.     Kalendarium för årets styrelsemöten.
Utöver dagens möte beslutades styrelsemöten till 1 oktober,
26 november och 28 januari.
Årsmötet beslutades till 17 mars 2013.
 
 
10. Sammanträdet avslutas.
Ordförande Anna-Maja Roos tackade de närvarande för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.
 
 
 
Ordförande Anna-Maja Roos          
Vid protokollet Elof Hurtig
 
 

Type Content Here

HemMedlemmarStyrelsenBakgrundAktiviteterStadgarHagar/BetesdjurAbout Me